از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

Walnut

Walnut

Walnut is famed as four-seed fruit.It contain vitamins A,B,and E as well as iron ,phosphorus,zinc,and copper . It increases appetite and helps digesting process.It also improves the youth power and thinking ability .