از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

pistachio

pistachio

Some properties of pistachio

Pistachio increases sexual desire as weel as memory.it cures cough and improves memory .pistachio oil is used in producuing perfume.