از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

Mulberry

Mulberry

Mulberry contains vitamin C ,sugar,citric acid ,maltic acid ,and basic liquid oil usful for disinfection and microbe cleansing. It is also useful for treatment of diabetes and purifies blood