از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

Palm

Palm

Palm blossem decreases blood inflammation and is useful for treatment of some diseases related to sight , hearing and joints as well as cancer pains. It can be good alternative for those who cannot eat sugar and sweets .