از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

Badami Pistachio

Badami Pistachio

Badami pistachio has a special value for its special taste.The fruit of this kind is almond-like, small and has a dagger shape and has a dark color. It is originated from the ancient gardens of Zarand region in Kerman.